Triple JOY Build - 4m Trimaran - Blog Post 6


Here we see photos of the two almost completed amas.

At this stage I make a plan how the hatches will be on the middle section of each amas and how their lids.

Also I made a check if the amas have some distortion.

Kosmas - Dora - JOY

Click here to see all Blog Posts about this buid: Triple JOY Build Blog
Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από τους σχεδόν ολοκληρωμένους πλωτήρες.

Σε αυτή την φάση κάνω ένα σχεδιασμό στο πώς θα γίνουν οι θυρίδες στα κεντρικά τμήματα του κάθε πλωτήρα και πώς θα γίνουν τα καπάκια τους.

Επίσης κάνω έναν έλεγχο αν οι πλωτήρες παρουσιάζουν κάποια στρέβλωση.

Κοσμάς - Δώρα - JOY

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα ποσταρίσματα σχετικά με αυτή την κατασκευή: Triple JOY Build Blog


Triple JOY Build - 4m Trimaran - Blog Post 5


2nd Ama Build 
I started the second ama by opening holes per 10 cm as I did in the first ama to pass the wires.
The frames were placed in their place so the ama get his shape by using the ropes again.
When the frames were glued, I glued on the side joints two pieces of 4-ply plywood. As in the first ama so in this I glued stripes of 4-ply plywood in the intermediate of frames and respectively glued sticks at the same point at the top for support of the ama.
In all frames I put fiberglass self-adhesive tape and over that tape I put the water proof glue.
Followed the passing at the bottom of the ama the mix of wood powder and waterproof glue all the way up the bow. And finaly I glued wooden sticks on the spots that will be the base of the akas.
I also glued a small wooden stick in front of the bow of the ama.

Kosmas – Dora - JOY

Click here to see all Blog Posts about this buid: Triple JOY Build Blog
  
2ου Πλωτήρα κατασκευή
Ξεκίνησα τον δεύτερο πλωτήρα ανοίγοντας τρύπες ανά 10 εκ. όπως και στον πρώτο πλωτήρα για να περαστούν τα συρματάκια. Τοποθετήθηκαν οι νομείς στην θέση τους και κολλήθηκαν για να πάρει το σχήμα του ο πλωτήρας χρησιμοποιώντας και πάλι τα σχοινιά.
Όταν κολλήθηκαν οι νομείς κόλλησα στις ενώσεις των πλαϊνών εσωτερικά δυο κομμάτια 4αρι κοντραπλακέ.
Όπως και στον πρώτο πλωτήρα έτσι και σε αυτόν κόλλησα ζωναράκια από 4mm κοντραπλακέ ενδιάμεσα των νομέων και αντίστοιχα κόλλησα και μαδεράκια στο ίδιο σημείο στο πάνω μέρος για ενίσχυση του πλωτήρα.

Επίσης κόλλησα σε όλους τους νομείς και από τις δυο πλευρές αυτοκόλλητη διχτυωτή υαλοταινία αρμού και από πάνω της πέρασα την ξυλόκολλα.
Ακολούθησε το πέρασμα στο χαμηλό σημείο του πλωτήρα με το μείγμα κόλλας και πούδρα ξύλου.
Και τέλος κόλλησα και μαδεράκια στα σημεία που θα γίνουν οι βάσεις των akas στο ντεκ του.
Επίσης κόλλησα και το μαδερακι στην πλώρη του για ενίσχυση του σημείου. 

Κοσμάς – Δώρα - JOY

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα ποσταρίσματα σχετικά με αυτή την κατασκευή: Triple JOY Build Blog


SS America / SS Australis Shipwerck


SS America was an ocean liner built in 1940 for the United States Lines and designed by the noted American naval architect William Francis Gibbs. 
She carried many names in the 54 years between her construction and her 1994 wrecking, as she served as the SS America (carrying this name three different times during her career), the USS West Point, the SS Australis, the SS Italis, the SS Noga, the SS Alferdoss, and the SS American Star.
She served most notably in passenger service as the SS America, and as the Greek-flagged SS Australis for Chandris.

Wrecked at Fuerteventura.
In February 1993, the ship was sold yet again, with the intention of being refitted to become a five-star hotel ship off Phuket, in Thailand.
Drydocking at that time revealed that despite the years of neglect, her hull was still in remarkably good condition.
In August she was renamed American Star, her propellers were removed and placed on the deck, the funnel and bridge were painted red, and ladders were welded to starboard.
She left Greece on 22 December 1993 under tow, but the tow proved impossible due to the weather.
She then returned to Greece for a few days until the weather calmed down.
On New Year's Eve of 1993, American Star left Greece for the last time and under tow by Ukrainian tugboat Neftegaz-67.
The hundred-day tow began. Shortly afterwards, the American Star and Neftegaz-67 sailed into a thunderstorm in the Atlantic.
The tow-lines broke and six or more crew-members were sent aboard the American Star to reattach the emergency tow-lines, which proved unsuccessful. Two other towboats were called to assist Neftegaz 67.
On 17 January, 1994 the crew aboard American Star was rescued by helicopter. The ship was left adrift.
On 18 January, the ship ran aground off the west coast of Fuerteventura in the Canary Islands.

General characteristics
Class and type: America Class
Tonnage: 26,454 GRT (1940–65) 14,320 NRT (1940–65) 33,961 GT (1965–96) Displacement: 21,079 light, 35,440 full load
Length: 722 ft 3 in (220.14 m)
Beam: 93 ft 5 in (28.47 m)
Height: 95.4 Feet
Draft: 32.9 ft (10 m)
Decks: 10
Installed power: 4 x steam turbines, double reduction geared
Propulsion: Twin screw propellors
Speed: 22.5 kn (41.7 km/h)
Capacity: 1,202 (passengers) as originally designed 7,678 when reconfigured as West Point 2,258 when rebuilt as Australis Crew: 643 (originally)

Source.Το SS America ήταν ένα υπερωκεάνιο που χτίστηκε το 1940 για την United States Lines και σχεδιάστηκε από τον αμερικανικό ναυπηγό William Francis Gibbs.
Έφερε πολλά ονόματα στα 54 χρόνια μεταξύ της κατασκευής του και της καταστροφής του το 1994, καθώς υπηρέτησε ως SS America (φέρνοντας το όνομα αυτό τρεις φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του), USS West Point, SS Australis, SS Italis, SS Η Νoga, SS Alferdoss και SS American Star. Εξυπηρέτησε κυρίως για μεταφορά επιβατών ως SS America, και ως SS-Australian για τον όμιλο Chandris.

Καταστροφή στην Fuerteventura
Τον Φεβρουάριο του 1993, το πλοίο πωλήθηκε και πάλι, με σκοπό με  την ανακατασκευή του να γίνει πλοίο πέντε αστέρων στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης.
Στο ναυπηγείο εκείνη την εποχή αποκαλύφθηκε ότι παρά τα χρόνια εγκατάλειψης, η γάστρα του ήταν ακόμα σε εξαιρετικά καλή κατάσταση.
Τον Αύγουστο μετονομάστηκε σε American Star, οι προπέλες αφαιρέθηκαν και τοποθετήθηκαν στο κατάστρωμα, τα φουγάρα και η γέφυρα βάφτηκαν με κόκκινο χρώμα και οι σκάλες συγκολλήθηκαν στο δεξιό τμήμα.
Έφυγε από την Ελλάδα στις 22 Δεκεμβρίου 1993 ρυμουλκούμενο, αλλά η ρυμούλκηση ήταν αδύνατη λόγω των καιρικών συνθηκών. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα για λίγες μέρες μέχρι να ηρεμήσει ο καιρός.
Την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1993, το American Star έφυγε από την Ελλάδα για τελευταία φορά ρυμουλκούμενο από το ουκρανικό ρυμουλκό Neftegaz-67.
Η ρυμούλκηση των 100 ημερών ξεκίνησε.
Λίγο αργότερα, το American Star και το Neftegaz-67 έπεσαν σε μια καταιγίδα στον Ατλαντικό.
Τα συρματόσχοινα ρυμούλκησης έσπασαν και έξι ή περισσότερα μέλη του πληρώματος στάλθηκαν στο American Star για να επανασυνδέσουν τα συρματόσχοινα ρυμούλκησης έκτακτης ανάγκης, τα οποία αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά.
Δύο άλλα ρυμουλκά κλήθηκαν να βοηθήσουν το Neftegaz 67.
Στις 17 Ιανουαρίου 1994, το πλήρωμα από το American Star διασώθηκε με ελικόπτερο.
Το πλοίο αφέθηκε να παρασύρεται.
Στις 18 Ιανουαρίου, το πλοίο προσάραξε κοντά στην δυτική ακτή της Φουερτεβεντούρα στις Καναρίους Νήσους. 

Γενικά χαρακτηριστικά:
Κατηγορία και τύπος: America Class Χωρητικότητα: 26.454 GRT (1940-65) 14.320 NRT (1940-65) 33.961 GT (1965-96)
Εκτόπισμα: 21.079 άδειο, 35.440 πλήρες φορτίο
Μήκος: 722 ft 3 in (220,14 m)
Πλάτος: 93 ft 5 in (28,47 μ)
 Ύψος: 95.4 πόδια
Βύθισμα: 32,9 πόδια (10 μέτρα)
Καταστρώματα: 10
Εγκατεστημένη ισχύς: 4 x ατμοστρόβιλοι, διπλό μειωτήρα.
Πρόωση: Δύο προπέλες
Ταχύτητα: 22,5 ν.μ. (41,7 χλμ. / Ώρα)
Χωρητικότητα: 1.202 (επιβάτες) όπως σχεδιάστηκε αρχικά 7.678 όταν αναδιαρθρώθηκε ως West Point 2.258 όταν ανοικοδομήθηκε ως Australis.
Πλήρωμα: 643 (αρχικά).

Πηγή.Triple JOY Build - 4m Trimaran - Blog Post 4


Amas Part 4
In all frames I put fiberglass self-adhesive tape and over that tape I put the water proof glue.

I glued two more stripes of 4mm plywood from inside in the middle of the front section of the ama.

All ropes that held the float were removed. I weighed the ama with the lids and its weight at this moment is almost 9kg

I glued a small wooden stick in front of the bow of the ama.

At the bottom of the ama of the float I prepared a mix of wood powder and waterproof glue and passed all the way up the bow.

Kosmas – Dora - JOY

Click here to see all Blog Posts about this buid: Triple JOY Build BlogΠλωτήρες Μέρος 4ο
Κόλλησα σε όλους τους νομείς και από τις δυο πλευρές αυτοκόλλητη διχτυωτή υαλοταινία αρμού και από πάνω της πέρασα την ξυλόκολλα.
Κολλήθηκαν δύο ακόμα ζωναράκια από 4mm κοντραπλακέ εσωτερικά στο ενδιάμεσο του μπροστινού τμήματος του πλωτήρα.
Αφαιρέθηκαν όλα τα σχοινιά που συγκρατούσαν τον πλωτήρα. Ζύγισα τον πλωτήρα μαζί με τα καπάκια και αυτή την στιγμή ο πλωτήρας ζυγίζει περίπου 9 κιλά.

Κολλήθηκε και ένα μικρό πηχάκι μπροστά στην πλώρη του πλωτήρα.
Στην ένωση των πλαϊνών του πλωτήρα στο πιο χαμηλό σημείο ετοίμασα ένα μείγμα από πούδρα ξύλου και αδιάβροχη κόλλα και πέρασα όλο το σημείο μέχρι πάνω την πλώρη.

Κοσμάς – Δώρα - JOY

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα ποσταρίσματα σχετικά με αυτή την κατασκευή: Triple JOY Build Blog